Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ĐƠN VỊ

( Cập nhật lúc: 18/08/2020  )

        

STT

Tên Thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực tổ chức hành chính, sự nghiệp

1

Thẩm định việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập

 

2

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

II. Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

4

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

 

5

Thủ tục thành lập hội

 

6

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

 

7

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

 

8

Thủ tục đổi tên hội

 

9

Thủ tục hội tự giải thể

 

10

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

 

11

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

12

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

13

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

14

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

 

15

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

16

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 

17

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

 

18

Thủ tục đổi tên quỹ

 

19

Thủ tục quỹ tự giải thể

 

III. Lĩnh vực Tôn giáo

20

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

21

 

22

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

 

23

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

 

24

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

 

25

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

 

26

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

 

27

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

IV. Lĩnh vực Công chức, Viên chức

 

28

Tuyển dụng viên chức

 

29

Tuyển dụng công chức cấp xã

 

30

Giải quyết chế độ thôi việc cho công chức (theo nguyện vọng).

 

31

Giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức ngành Giáo dục – Đào tạo (theo nguyện vọng).

 

32

Giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp không phải ngành Giáo dục – Đào tạo (theo nguyện vọng).

 

33

Giải quyết chế độ thôi việc cho công chức cấp xã (theo nguyện vọng)

 

V. Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng 

34

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

35

 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 

 

36

 Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

 

37

 Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"

 

38

 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

39

 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

 

40

 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

 

41

 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  Phòng Nội vụ
Nguồn:  Phòng Nội vụ

Tin bài mới:


Sign In