Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Chợ Mới hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021

( Cập nhật lúc: 03/12/2021  )
Đến ngày 30 tháng 11huyện Chợ Mới đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021.

          Năm 2021 huyện Chợ Mới được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 14 tỷ 800 triệu đồng, trong đó số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất là 13 tỷ 800 triệu đồng; số tiền sử dụng đất là 1 tỷ đồng.

 Đồng chí Lê Ngọc Quyến – Phó Chủ tịch UBND huyện thăm năm tình hình sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch Covit-19 tại Công ty TNHH Govina, KCN Thanh Bình

          Nhờ có nhiều giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm, đến ngày 30/11/2021 huyện Chợ Mới đã thu được 15 tỷ 395 triệu đồng, bằng 104% dự toán giao. Trong đó số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất là 12 tỷ 735 triệu đồng, số thu từ tiền sử dụng đất 2 tỷ 660 triệu đồng bằng 226% kế hoạch.

Tác giả:  Trịnh Thùy
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In