Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Mới giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

( Cập nhật lúc: 09/12/2021  )
Ngày 26/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Đồng thời, Tổng Giám đốc NHCSXH cũng ban hành Văn bản số 10789/NHCS-HD ngày 26/11/2021 về hướng dẫn thực hiện lãi suất cho vay các chương trình tín dụng tại NHCSXH theo Quyết định 1990/QĐ-TTg, cụ thể sau:

Đối tượng, thời gian, mức giảm lãi suất cho vay như sau: 

 - Giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản còn dư nợ trong khoảng thời gian trên (không áp dụng đối với: các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ).

- Đối với các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn nhận uỷ thác của UBND tỉnh, UBND huyện cũng được áp dụng giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg.

- Sau ngày 31/12/2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 1990/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Phương thức giảm lãi suất cho vay:

NHCSXH xác định số tiền lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng trên số tiền thực tế trả lãi của món vay, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11/2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền giảm lãi tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021. NHCSXH thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay như sau:

- Đối với khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH, số tiền lãi giảm được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo.

- Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi: NHCSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại NHCSXH và thông báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi tổ viên và không có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH thì được thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Mới.

- Địa chỉ: TDP Nà Khon, Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

- Điện thoại: 02093.864.646.

Tác giả:  Trường Giang
Nguồn:  Ngân hàng chính sách xã hội huyện
Sign In