Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TỔ CHỨC

( Cập nhật lúc: 17/10/2022  )
Với chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp uỷ cấp huyện trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức; đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp uỷ cơ sở đối với các lĩnh vực liên quan; thời gian qua Ban tổ chức Huyện uỷ đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ cho một số cấp uỷ cơ sở trên địa bàn.

Ban Tổ chức Huyện uỷ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng về tổ chức tại Đảng bộ xã Yên Cư.

Với mục đích kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Đảng về công tác nghiệp vụ xây dựng Đảng về tổ chức, trong đó tập trung vào công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên; công tác phát triển đảng viên mới; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức; công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, công tác thi đua khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ; công tác quy hoạch cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Tại một số đơn vị được kiểm tra, nhìn chung công tác xây dựng Đảng về tổ chức đã được các đơn vị đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số đơn vị vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện; qua đó Ban tổ chức Huyện uỷ đã hướng dẫn cơ sở khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về tổ chức tại các đơn vị, địa phương.

Việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các chi, đảng bộ cơ sở trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho cấp uỷ, cán bộ được giao nhiệm vụ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, công tác trên không thể thực hiện được hết đối với các chi, đảng bộ trên địa bàn, vì vậy Ban tổ chức Huyện uỷ đề nghị các chi, đảng bộ cần thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và hoàn thiện những thiếu khuyết trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về tổ chức ở địa phương, đơn vị.

Tác giả:  Bùi Quyết Thắng
Nguồn:  Ban tổ chức Huyện ủy
Sign In