Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật kiến thức cho Cán bộ, Đảng viên ở cơ sở cụm 3 xã BìnhVăn, Yên Hân, Yên Cư

( Cập nhật lúc: 25/05/2022  )
Ngày 24/5, Trung tâm chính trị huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị tập huấn các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ; cập nhật kiến thức cho 69 học viên là Cán bộ, công chức, Bí thư Chi bộ của 3 xã BìnhVăn, Yên Hân, Yên Cư.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 01 ngày các học viên  đã được truyền đạt, trao đổi, thảo luận 4 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong điều kiện mới; Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

Qua lớp bồi dưỡng nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở về Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương của Đảng trong điều kiện nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, năng lực cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu hiệm vụ chính trị tại địa phương trong tình hình mới.

Tác giả:  Thanh Chuyền
Nguồn:  UBND xã Yên Cư
Sign In