Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Đại hội đảng bộ xã Yên Hân

( Cập nhật lúc: 24/06/2020  )
Trong 2 ngày 23, 24/6 Đảng bộ xã Yên Hân tổ chức Đại hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo có các đồng chí Nguyễn Đình Toán, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; Diệp Văn Năm, Ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Cùng với sự tham gia của gần 130 đại biểu đến từ 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

          Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Chủ đề đại hội: “Tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Yên Hân phát triển bền vững”.

          Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ qua Ban chấp hành Đảng bộ xã đã đoàn kết, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi 5 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Hân lần thứ XXIV; cụ thể hóa 4 Chương trình trọng tâm của Tỉnh trên các lĩnh vực. Kết quả: Kinh tế giữ được nhịp độ phát triển, đã thực hiện thắng lợi 8/8 mục tiêu và 12/14 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó phát triển nông nghiệp đã bước đầu theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường (chè shan tuyết của HTX nông nghiệp Tát Vạ) và chuyển một số diện tích xang trồng cây giá trị kinh tế cao: Bí xanh, Sha chi, Ớt bước đầu cho thu nhập khá. Thực hiện có hiệu quả việc gắn chương trình giảm nghèo bền vững với chương trình xây dựng nông thôn mới.  Thực hiện tốt  8/8 chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó giáo dục, y tế, văn hóa, văn nghệ, TDTT, lao động việc làm, chăm lo cho các đối tượng, gia đình chính sách... tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ. An ninh - Quốc phòng được giữ vững, không có tệ nạn Ma túy trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng - chính quyền: Được quan tâm, đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của cấp ủy cấp trên; xóa được chi bộ thôn sinh hoạt ghép; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 theo 4 chương trình trọng tâm của Tỉnh. MTTQ và các đoàn thể: Được củng cố, kiện toàn bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên. Những kết quả quan trọng đó là nền móng để Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV.Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nghị quyết còn 2 chỉ tiêu chưa đạt là: Phát triển đàn gia súc và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

 Đồng chí Nguyễn Đình Toán, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

          Phát biểu chỉ đạo tại Đaị hội đồngchí Nguyễn Đình Toán, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương thành tích mà BCH Đảng bộ xã Yên Hân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, mong muốn BCH Đảng bộ xã luôn nều cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, đề ra những giải pháp lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

          Đại hội đã báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XII của Tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện và số lượng, cơ cấu cấp ủy của Đảng bộ huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ xã.

Đại biểu thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

         Đại hội đã tiến hành Bầu BCH đảng bộ Yên Hân nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí, đồng chí Phan Đức Hiền được bầu tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả:  Trịnh Thùy
Nguồn:  Trung tâm Vh,TT&TT huyện
Sign In