Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Chợ Mới tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

( Cập nhật lúc: 26/06/2019  )
Năm 2019 là năm rất quan trọng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Vì thế, ngay từ đầu năm Huyện ủy Chợ Mới rất quan tâm, chú trọng vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

          Phát biểu tại hội nghị Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đồng chí Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Trần Trung Kiên nhấn mạnh: Nếu cấp ủy, chi bộ cơ sở nào không thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch cuối năm đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

          Để đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Điều lệ Đảng quy định, Quy chế làm việc và nhiệm vụ, kế hoạch công tác để chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Nội dung tập trung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị;  Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và các lĩnh vực quan trọng của địa phương như công tác xây dựng đảng; công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ , xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp; chương trình xây dựng NTM; việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020; quy chế làm việc của cấp ủy; công tác quốc phòng an ninh…Trong 6 tháng đầu năm 2019 cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra 29 tổ chức đảng và 56 đảng viên trong đó có 39 cấp ủy viên (tăng 9 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018) đồng thời tiến hành kiểm tra tài chính đảng ở 12 tổ chức đảng về việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, thu nộp, quản lý sử dụng đảng phí. Công tác giám sát được mở rộng cả về đối tượng, nội dung đã kịp thời giúp tổ chức đảng và đảng viên chủ động phòng ngừa vi phạm, phát huy các nhân tố mới, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Các cấp ủy  và UBKT đã giám sát chuyên đề được 24 tổ chức đảng (trong đó 15 tổ chức đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát) và 22 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện khá tốt, không có tổ chức đảng nào bị xử lý. UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên ( trong đó có 1 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ); tiếp nhận và giải quyết 3 đơn thư tố cáo liên quan đến đảng viên. Do có sự chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nên các cuộc kiểm tra, giám sát  được hoàn thành theo đúng kế hoạch. Việc thi hành kỷ luật được xử lý nghiêm minh, đúng mức độ vi phạm, đảng viên bị thi hành kỷ luật đã nghiêm túc chấp hành quyết định không có đơn thư khiếu nại qua đó đã góp phần nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố lòng tin đối với nhân dân.

          Tuy nhiên, trong 6 tháng qua một số ít cấp ủy, chi bộ cơ sở còn chậm khi chưa thực hiện được một cuộc kiểm tra, giám sát nào theo kế hoạch. Đồng chí Trần Trung Kiên- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận: Trong thời gian tới để công tác kiểm tra, giám sát trong đảng trên địa bàn đạt chất lượng, hiệu quả đối với cấp ủy huyện cần tiếp tục tăng cường các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; chỉ đạo UBKT tập trung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW; Cần tập trung kiểm tra toàn diện công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; công tác xây dựng đảng và các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; bổ sung quy hoạch cán bộ UBKT các cấp theo nhiệm kỳ. Đối với cấp ủy và chi bộ cơ sở tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành 100% các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, chú trọng về nội dung có trọng tâm, trọng điểm, chủ động năm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại phát sinh, không để các vụ việc kéo dài, chậm được giải quyết gây bức xúc trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân.

Tác giả:  Ngô Tâm
Nguồn:  Trung tâm VHTT&TThuyện
Sign In