Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Kết quả bước đầu thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ kiêm chức danh khác

( Cập nhật lúc: 19/04/2022  )
Thời gian qua, Huyện ủy Chợ Mới đã chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở thực hiện tốt các bước kiện toàn chức danh Bí thư Chi bộ kiêm các chức danh khác trong thôn, tổ dân phố. Đến nay có thể khảng định việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ kiêm chức danh khác đã và đang đem lại kết quả tích cực.

Trung tâm Chính trị huyện tích cực mở các tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính dành cho đối tượng kết nạp đảng

Thực hiện Nghị quyết số 18–NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, Huyện ủy Chợ Mới đã chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở thực hiện tốt các bước kiện toàn chức danh Bí thư Chi bộ kiêm các chức danh khác trong thôn, tổ dân phố. Đến nay có 56 đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm các chức danh khác, như: Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn và thôn đội trưởng.

          Đồng chí Hà Đức Huấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Trong những năm qua, Huyện ủy Chợ Mới đã cụ thể hóa nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng về công tác cán bộ. Với quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng bộ đã và đang thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, đặc biệt là việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố không đủ các điều kiện để tập trung nguồn lực cho phát triển, tránh sự đầu tư dàn trải; đồng thời thực hiện nhất thể hóa các chức danh ở thôn, như: Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, thôn đội trưởng, công an viên, trưởng Ban Công tác Mặt trận… đã góp phần giảm số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm được 1 phần kinh phí nhà nước. Qua đó, đã phát huy được vai trò của Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn trong việc sâu sát thực tế, nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng, việc chấp hành chính sách pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

          Bên cạnh những kết quả đạt được, việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ kiêm các chức danh khác trên địa bàn huyện Chợ Mới chưa được nhiều. Nguyên nhân do có những khó khăn nhất định, cụ thể như: Trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của một số đồng chí Bí thư Chi bộ còn hạn chế; địa bàn rộng, chủ yếu đồi núi, đi lại khó khăn, dân cư sinh sống không tập trung nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc quản lý, điều hành các hoạt động trong thôn.

Để khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới Huyện ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn ở những nơi có đủ điều kiện nhằm phát huy công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Thường xuyên mở rộng các lớp bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ công tác cho các đồng chí Bí thư Chi bộ, nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản trong công tác quản lý điều hành, tạo điều kiện để các đồng chí Bí thư Chi bộ công tác tốt hơn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao…/. 

Tác giả:  Dương Thế
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In